วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พลังชุมชน

    สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วซับซ้อน มีแนวโน้มของความรุนแรงและแตกแยกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความเป็นธรรมทางสังคม และความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ท้าทาย ต่อองค์ความรู้ และบทบาทของสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พลังชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยตัวชุมชนเองผสมผสานกับพลังภายนอก โดยหน่วยงานภายนอกมีบทบาทเอื้ออำนวย สนับสนุน ประสานทรัพยากร จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและจัดการความรู้ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ การขับเคลื่อนพลังชุมชนจึงเป็นภารกิจร่วมกัน

ความเข้มแข็งของชุมชน


                                                             ความเข้มแข็งของชุมชน 
    ชุมชนคือฐานของประเทศถ้าชุมชนเข้มแข็งทุกด้านประเทศชาติก็จะมั่นคง ความเข้มแข็งของชุมชนจึงควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติที่ทั้งชาติมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการขับเคลื่อนพลังชุมชนจึงเป็นภารกิจร่วมกันชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองย่อมส่งผลที่ดีให้สังคมโดยรวมได้เข้มแข็งและเจริญงอกงามได้เช่นเดียวกัน

ชุมชนเมือง

ชุมชนเมือง
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม การค้าพาณิชยกรรม นักวิชาการ  การปกครองและอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม
เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมากมักจะติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน ความจริงใจที่มีต่อกันน้อยมาก ความสัมพันธ์ของชาวเมืองมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ

ชุมชนชนบท

     
ชุมชนชนบท เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็ก ๆ แต่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ
เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง
มีประชากรอยู่มากแต่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายอยู่แบบชุมชนเล็กๆ
เป็นเขตนอกเมือหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ชาวชนบทที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันฉันท์มีความผูกพันฉันท์พี่น้อง  สังคมชนบทมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ( ครอบครัวขยาย ) สมาชิกในครอบครัวมักช่วยกันทำงานเพื่อผลิตอาหาร ชาวชนบททำงานเป็นฤดูกาลมีความผูกพันกับศาสนา ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาอย่างเคร่งครัด วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวชนบท รวมทั้งใช้ประกอบกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ และใช้ด้านการศึกษา

ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน


                                               ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
ในปัจจุบันงานด้านการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาก เพราะสภาพปัญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ จากความไม่รู้ สู่ความจนและการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา เป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้าย ดังนั้น ทุกหน่วยงานทุกองค์กร ต้องช่วยกันขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชน และควรเป็นความคิดริเริ่มของประชาชนเองด้วย แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่ม ก็ให้ใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้เกิดความคิดริเริ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนด้วยการกระตือรือร้นอย่างจริงจัง

เศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชน

      เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกที่มีการแข่งขันสูง

การพัฒนา ความหมายการะพัฒนาชุมชน


การพัฒนา” (Development) 
การพัฒนาคือ การทำให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ  
การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็ได้
ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” (Community Development) 
 การพัฒนาชุมชนเป็นการทำให้กลุ่มคนดีขึ้น เจริญขึ้น ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

กลุ่มชุมชน


" ชุมชน”  เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ   อาจเป็นหมู่บ้าน ละแวก หรือย่าน ที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน มีความเชื่อในระบบคุณค่าบางอย่างสอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีความเอื้ออาทร มีการจัดการ มีการเรียนรู้และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน   หรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมา จากการประกอบอาชีพร่วมกัน   หรือ การประกอบกิจกรรมร่วมกัน   หรือ การมีวัฒนธรรม   หรือ ความสนใจร่วมกัน

พัฒนาชุมชน.ความยั่งยืน.เศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประชุมหารือวาระการรับรองมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในชุมชน  และได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด  คัดเลือกชุมชนในพื้นที่และจัดส่งแผนชุมชน  เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวรับรองแผนชุมชนตามระเบียบของรัฐบาล

ความภาคภูมิใจในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงพื้นที่เพื่อหาจุดอ่อน หรือปัญหาของชุมชน แล้วดำเนินการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การเข้ามารวมตัวกันเพื่อพูดคุย พบปะสื่อสารและหาวิธี หาทางออกร่วมกันของคนในท้องถิ่นเพื่อร่างแผนการพัฒนาชุมชนออกมา และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี นี่คือหนึ่งในเสน่ห์ของงานพัฒนาชุมชน